Leerlingenzorg

Begeleiding van elke leerling op school is een vanzelfsprekende zaak. Begeleiding van een leerling met problemen op één of meer leergebieden of op het gebied van gedrag is iets wat lang niet zo eenvoudig is. Toch moeten we juist die kinderen extra helpen om onze doelstelling van geborgenheid en zelfvertrouwen hoog te houden. Om ervoor te zorgen dat dit goed en juist wordt gedaan hebben wij een intern begeleider (IB- er) op school. Susanne de Zeeuw. Zij zorgt ervoor dat kinderen die zorg behoeven op de juiste wijze worden geholpen. Zij kan hierbij de ouders en de leerkrachten ondersteunen. In het kader van de leerlingenzorg hanteren wij hierbij een leerlingvolgsysteem.
Onze leerlingenzorg staat ook omschreven in het school ondersteuningsprofiel.

KIJK in groep 1 en 2

Kinderen die 4, 5 en 6 jaar zijn weten al veel dingen. Om te weten te komen wat ze al kunnen en kennen hebben wij een aantal observatiemomenten. Het eerste moment is als uw kind een half jaar op school zit en daarna elk half jaar. Dit observeren doen wij met de KIJK (een observatiesysteem, waarbij alle aspecten van de ontwikkeling van het kind in beeld wordt gebracht). Vanuit dat beeld gaan wij het kind verder begeleiden en stimuleren. Omdat ieder kind uniek is, is dat voor elk kind anders. Wij proberen als team uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren in zijn ontwikkeling.  

Leerling Volg Systeem groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt er twee maal per jaar getoetst met toetsen die los staan van de gebruikte methodes. Dit gebeurt op de vakgebieden: technisch lezen, spelling, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen. Verder nemen we ook de IEP-eindtoets af en de NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) in groep 8. Alle toetsgegevens worden digitaal ingevoerd in Parnassys. Naast de methode toesten nemen we ook de toetsen van de IEP af. Deze registeren we ook. Dit doen we in IEP digitaal, dat is een digitaal Leerling Volg Systeem (LVS). Zo kunnen wij de ontwikkeling van al onze leerlingen goed volgen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij maken gebruik van de Kanjertraining binnen onze school. Bij de Kanjertraining hoort een digitaal leerlingvolgsysteem (Kanvas) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten de vragenlijsten in. Aan de hand van de uitkomsten, kijken wij welke acties we willen ondernemen. Dit kan soms een actie voor een hele groep zijn, soms voor een groepje kinderen of een individueel kind. De instrumenten van Kanvas kunnen ook gebruikt worden bij oudergesprekken.

Extra zorg

Als er problemen gesignaleerd zijn en deze problemen blijven bestaan ondanks de extra hulp en inzet dan wordt de hulp ingeroepen van het samenwerkingsverband "Onderwijs dat past". Een vaste medewerker van het samenwerkingsverband kent onze school goed en kan meedenken over nog mogelijke verbeteracties. Indien blijkt dat een leerling beter zou passen op een andere school, soms voor speciaal (basis)onderwijs, dan wordt dit traject begeleid door het samenwerkingsverband.