Groep 5

In groep 5 wordt de lesstof beetje bij beetje complexer en er wordt een groeiend inzicht van uw kind verwacht bij zowel lezen als rekenen.

Bovendien krijgt uw kind vanaf groep 5 ook nieuwe vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek, Engels en Blits (methode om studievaardigheden aan te leren).

Perfect getimed, want op deze leeftijd staan kinderen steeds meer open voor de volwassen wereld.

Ook hebben we dit jaar voor het eerst een spreekbeurt.

 

Taal, spelling en begrijpend lezen

Als uw kind in groep 5 komt, kan hij of zij al aardig goed lezen. Maar de zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden vormen nog een struikelblok. Daar komt in groep 5 verandering in. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind op niveau AVI-E5: zinnen van tien à elf woorden zijn geen probleem meer en met drie- of zelfs vierlettergrepige woorden kan hij goed uit de voeten.

Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. In groep 4 is al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 (en de groepen hierna) wordt hier volop mee doorgegaan. Begrijpen wat je leest is de sleutel tot kennis.

Uw kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep ook al kennis met grammatica: werkwoorden herkennen.

Het aanleren van de spellingsregels is in groep 5 vaste prik. Leerde uw kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod.

Rekenen

In groep 4 heeft uw kind al kennis gemaakt met de getallen tot 1000. In groep 5 gaat hij daar echt intensief mee aan de slag. Optellen en aftrekken onder de 1000 is aan het eind van groep 5 gesneden koek en ook de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt.

Verder leert uw kind nu moeilijker rekenen met geld (nu ook met bedragen achter de komma en geld teruggeven), leert het oppervlakte en omtrek uitrekenen en maakt het kennis met lengte- en inhoudsmaten en gewichten.

In groep 5 gaat uw kind al volop aan de slag met keer- en deelsommen. In het begin met eenvoudige sommetjes die voorkomen in de tafels van vermenigvuldiging, maar al snel ook met tientallen.

Eind groep 5 moet uw kind kunnen klokkijken. Zowel op een klok met wijzers als op een digitale klok en tot op de seconde.

Nieuw in groep 5:

Taal

Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma)

Spreken/luisteren: spreekbeurt houden, informatie poster maken

Woordenschat: passief 9000 woorden, actief 5000 woorden

Grammatica: werkwoorden herkennen

Spelling

woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering en we herhalen veel de mollen/molen regel.

 LezenAVI-E5

 Rekenen Getalbegrip t/m 10.000

Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels Delen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels

Meten: lengtematen (mm, dm, m, km), oppervlakte, omtrek (rekenen met passen en meten)

Klokkijken: uren, minuten en seconden op zowel analoge als digitale klok

Wereldoriëntatie

Geschiedenis: kennismaking met tijdvakken

Aardrijkskunde: provincies van Nederland, plattegronden lezen, grondsoorten in Nederland

Biologie en natuur: gezonde voeding, klimaat in Europa, weerbeeld per seizoen, zintuigen, ademhaling

Techniek: licht, geluid, magneten, levende natuur, soorten dieren

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Rekening houden met anderen, conflicten oplossen, samenwerken. We gebruiken hiervoor de methode Kanjertraining.